USVOJENO: Koliko se Republika Srpska zadužila u 2019.godini

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu, kao i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2019. godinu.

BUKA / E.P. / 24. Decembar 2018

Odobrilo se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2019. godinu u maksimalnom iznosu do 371.000.000 KM, a navedena sredstva će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. 

Kako se navodi u Odluci o dugoročnom zaduživanju, priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

U prijedlogu odluke o кratкoročnom zaduživanju RS emisijom trezorsкih zapisa za 2019. godinu navedeno je da maksimalan iznos kratkoročnog duga u 2019. ne može biti veći od osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, što prema usvojenom budžetu RS za 2018. godinu iznosi 220,6 miliona КM.

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem će biti upotrijebljena za namjene definisane članom 13. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.