Aleksandra Petrić, Fondacija Udružene žene: Nećemo dozvoliti da pitanja od životne važnosti za žene budu potisnuta na margine

Zaštita ljudskih prava i podrška marginalizovanim grupama žena, naročito ženama koje su preživjele i preživljavaju nasilje, svakako spada u osnovne prioritete, te će se i u tom smislu odraziti na budući rad Fondacije Udružene žene

Foto: privatna arhiva, Facebook

 

Situacija sa pandemijom koronavirusa uticala je na sve segmente društva u kojem živimo, pa tako i na rad nevladinog sektora, koji je iz godine u godinu jačao, radeći na važnim projektima koji su imali za cilj promociju civilnog sektora, ljudskih prava, demokratije i aktivizma.

Fondacija Udružene žene iz Banjaluke zalaže se za poboljšanje društvenog položaja žene, i njeno pravo na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banjaluka kaže da Fondacija poštuje odluke institucija u vezi sa mjerama vezanim za pandemiju, i od polovine marta dio članica njihovog tima je prešao na rad od kuće, kako bi u najvećoj mogućoj mjeri spriječile mogućnost infekcije, naročito imajući u vidu da dio njihovog tima čine žene koje pripadaju rizičnim grupama po više osnova.

„Redovni sastanci članica tima se održavaju putem online platfomi za komunikaciju i za sada dobro funkcionišemo. U sastavu Fondacije radi i Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici čije osoblje –psihološkinja, socijalne radnice i medicinske sestre- radi po principu dežurstava, kako bi nastavile pružati podršku i pomoć ženama i djeci koje koriste ovu specijalizovanu podršku. Potrebe za podrškom su velike, samim tim što osoblje Sigurne kuće i druge članice tima koje rade direktno sa ženama koje su preživjele nasilje brinu ne samo o ženama i djeci koji su trenutne korisnice, već pomažu i ženama i djeci koji su izašli iz Sigurne kuće kroz savjetovanje, ekonomsko osnaživanje, pravnu pomoć i podršku u postupcima pred institucijama koje su subjekti zaštite od nasilja, te nastoje da im pomognu u rješavanju gorućih pitanja koje pogađaju naše korisnice u vremenu krize izazvane pandemijom, jer su mnoge od njih u ovom periodu ostale bez posla ili su na prinudnim godišnjim odmorima i egzistencijalno su ugrožene“, kaže za BUKU Aleksandra Petrić.

 

Dodaje da se u Sigurnoj kući poštuju sve mjere vezano za fizičku distancu između osoblja i korisnica, nošenje maski i rukavica, redovna dezinfekcija prostorija i slično kako bi se omogućio siguran prostor i najveću moguću podršku u ovoj situaciji.

„Podrška članica tima Fondacije za žene i djecu koji su izloženi nasilju je dostupna svakodnevno od 0 do 24h putem SOS telefona 1264, kao i besplatna pravna pomoć na mobilni broj 065 884 161, jer smo svjesne da pandemija nosi opasnost za mnoge žene koje su zatvorene u stanovima i kućama sa počiniocima nasilja, te smo tu za njih i ohrabrujemo ih da potraže pomoć“, ističe Aleksandra.
U ovom periodu aktivnosti Fondacije Udružene žene u oblasti direktne podrške ženama se provode snažnijim intenzitetom, jer je rad na sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i pomoć  ženama i djeci koji su izloženi nasilju su jedan od ključnih prioriteta rada ove Fondacije preko 20 godina i imaju profesionalne kapacitete da odgovore na potrebe za podrškom.

„Edukacije koje uključuju okupljanja većeg broja osoba, kao i aktivnosti koje provodimo u saradnji sa organizacijama iz zemalja u regiji čiji rad je usmjeren na zaštitu ženskih ljudskih prava su odgođene do perioda kada će ih biti moguće realizovati, te u ovom periodu provodimo pripremne aktivnosti. Nastavljamo da provodimo planirane aktivnosti koje možemo, te se prilagođavamo potrebama i mogućnostima. Nedavno smo u okviru projekta 'Unapređenje položaja žena u radnim odnosima i sprečavanje diskriminacije na osnovu roda/pola u BiH' koji provodimo u saradnji sa Mrežom žena Kosova provele trodnevnu edukaciju putem online platforme Zoom za nevladine organizacije o pružanju pravne pomoći u oblasti zaštite od diskriminacije na radu, te planiramo organizovati još dva jednodnevna online sastanka u koje ćemo kao edukatore uključiti stručnjake i stručnjakinje iz oblasti inspekcija rada za Federaciju BiH i RS i pravosudnih institucija iz oblasti radnih sporova i diskriminacije“, ističe Aleksandra.

Fondacija Udružene žene je tokom 2019. godine u saradnji sa partnerskim organizacijama provela praćenje krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a trenutno pripremaju analizu na osnovu prikupljene dokumentacije vezane za preko 300 predmeta pred osnovnim i okružnim sudovima u Republici Srpskoj i Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH.

„Analiza ima za cilj da doprinese unapređenju pristupa pravdi i zaštiti prava žena koje su preživjele nasilje i koje se u ovim postupcima pojavljuju kao oštećene, odnosno svjedokinje. Analiza će biti predstavljena do kraja ove godine i biti osnova za aktivnosti Fondacije usmjerene na usklađivanje zakona i javnih politika u ovoj oblasti. Krajem decembra 2019. godine smo kao partnerska organizacija Autonomnom ženskom centru iz Beograda započele provođenje trogodišnjeg projekta usmjerenog na institucionalizovanje kvalitetnih servisa podrške i integracije za žene koje su preživjele nasilje, kao i aktivnosti osnaživanja saradnje sa ženama u javnom i političkom životu, te doprinos promociji i očuvanju mira i tolerancije i rad na osnaživanju resursa Fondacije“, ističe naša sagovornica.

Ograničavanje okupljanja i kretanja im je odgodila većinu planiranih aktivnosti, ali su se reorganizovale i usmjerile na aktivnosti koje je moguće sprovoditi imajući u vidu situaciju u kojoj se svi nalazimo.

 

Foto: Oštra nula

„Trenutno nam je prioritetno osnaživanje servisa podrške i pomoći, jer smo svjesne da će situacija izolovanosti prouzrokovati porast nasilja prema ženama i nasilja i porodici i da će period nakon pandemije COVID-19  tražiti naš snažniji angažman u tom pravcu, te nastojimo održati saradnju i komunikaciju sa institucijama koji su subjekti zaštite od nasilja kako bismo što bolje odgovorile na potrebe žena“, pojašnjava.

Dodaje da većina donatora koji podržavaju i omogućavaju njihov rad imaju razumijevanja za situaciju u kojoj se svi nalazimo, a planiraju da metodologiju provođenja aktivnosti prilagode potrebama i mogućnostima.

„Fondacija Udružene žene ima dugoročno strateško opredjeljenje da doprinese sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, te osnaživanju žena u javnom i političkom životu i nastavićemo saradnju sa drugim organizacijama koje rade u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Mi solidarno sa drugim organizacijama djelujemo kroz Sigurnu mrežu BiH, Žensku mrežu BiH, RING Mrežu protiv trgovine ljudima u BiH, Mirovnu mrežu BiH, i članice smo WAVE (Women against Violence in Europe) kroz koju osnažujemo naše aktivnosti javnog zalaganja i utičemo na regionalne politike u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava. Nećemo dozvoliti da pitanja od životne važnosti za žene budu potisnuta na margine i radićemo na unapređenju naših servisa podrške i pomoći ženama. Osim toga, Fondacija smatra da se sistemske promjene u pogledu zaštite ženskih ljudskih prava moraju uključivati saradnju i uticaj sa javnim institucijama na svim nivoima, te smo opredjeljene da nastavimo doprinos u tom pravcu kao predstavnice civilnog društva u Savjetu za borbu protiv nasilja u porodici Republike Srpske, kroz primjenu protokola o saradnji na sprečavanju i suzbijanju nasilja u lokalnim zajednicama, rad na unapređenju zaštite prava žena žrtava rata i druge aktivnosti“, ističe Aleksandra.

Naša sagovornica kaže da će pandemija u kojoj sada živimo sigurno promijeniti živote svih građana i građanki, ne samo kod nas, već i na globalnom nivou.

„Već sada je jasno da nam je svima potrebno da odredimo prioritete i shvatimo da su zaštita života, zdravlja, bezbjednosti i egzistencije na vrhu te liste. Zaštita ljudskih prava i podrška marginalizovanim grupama žena, naročito ženama koje su preživjele i preživljavaju nasilje, svakako spada u osnovne prioritete, te će se i u tom smislu odraziti na budući rad Fondacije Udružene žene. Mi ćemo se usmjeriti na osnaživanje servisa podrške i pomoći koje pružamo ženama, kako bi unaprijedile odgovor na nasilje u kriznim situacijama, i nastavićemo da se zalažemo da zakoni i politike budu usklađeni sa međunarodnim standardima i potrebama žena, da prepoznaju ugroženost i ranjivost žena kao prioritetnu oblast te da se dosljedno sprovode u praksi od strane subjekata zaštite koji nose primarnu odgovornost“, pojašnjava Petrić Aleksandra.

 

Na kraju razgovora za BUKU Aleksandra kaže da su nevladine organizacije  svuda u svijetu prepoznate kao važan segment izgradnje demokratskih i otvorenih društava i nositeljice su pozitivnih promjena u pravcu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda.

„Krizne situacije, poput pandemije COVID-19, ukazuju koliko je u našem društvu potrebno graditi i osnaživati organizacije koje okupljaju građane i građanke jer su one bliske sa zajednicama u kojima djeluju, te mogu odgovoriti na hitne potrebe stanovništva, ali i ukazivati vladinim institucijama na probleme koji traže snažniju podršku institucija kroz prilagođavanje zakona i javnih politika tim potrebama. Potrebno je da kao društvo radimo na prevazilaženju stereotipa i predrasuda o aktivnostima nevladinog sektora kao nečeg negativnog i neprijateljskog i više govorimo o rezultatima i uticaju njihovog rada. Za svoje 23 godine rada, Fondacija Udružene žene je pružila direktnu podršku i pomoć za preko 12 000 žena kroz besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć, SOS telefon, Sigurnu kuću za žene i djecu žrtve nasilja u Banjaluci, podršku u pronalasku posla, ekonomsko osnaživanje, obuke i druge aktivnosti. Kroz saradnju sa ženama u javnom i političkom životu, te izvještavanje prema međunarodnim tijelima koji prate primjenu obavezujućih standarda u ovoj oblasti kontinuirano doprinosimo usvajanju zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava, te podizanju kapaciteta profesionalaca i pofesionalki u svim subjektima zaštite od nasilja“, ističe.

Dodaje da je preko 3000 žena aktivnih u politici i organima zakonodavne i izvršne vlasti osnažilo svoje učešće u odlučivanju i doprinijelo usvajanju rodno odgovornih politika kroz edukacije koje su u saradnji sa partnerskim organizacijama provele širom Bosne i Hercegovine. To su samo neki od rezultata dugogodišnjeg rada ove Fondacije i zalaganja i Alesandra nam kaže da vjeruje da slični rezultati stoje iza doprinosa brojnih drugih nevladinih organizacija koje su posvećene napretku i zaštiti ljudskih prava svih građana i građanki.


 

 


Buka preporuka

Ženska prava

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.