<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Studenti nezadovoljni radom Bojana Grebenara

OS RS

Grupa mladih ljudi, studenata, obratila se javnosti jer su nezadovoljni radom Bojana Grebenara, predsjednika Omaldinskog savjeta RS koji je, prema njihovim riječima, u više navrata kršio Statut OSRS. Oni ističu da je prekršeno više članova Statuta.

17. decembar 2012, 12:00

Prema Članu 15. OSRS ima finansijski plan, kojim se za svaku kalendarsku godinu utvrđuju prihodi i rashodi. Sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene finansijskim planom koji je usvojila Skupština, na osnovu prijedloga Upravnog odbora i Generalnog sekretara. Javnost se upoznaje sa finansijsko-materijalnim poslovanjem OSRS-a preko izvještaja o radu i finansijskog izvještaja.

“Predsjednik Grebenar, predlažući finansijski plan, uvijek je isticao rashodovnu stranu, bez prihodovne. Takođe, sredstva nisu korišćena isključivo za namjene utvrđene finansijskim planom. Javnost je upoznata o brojnim malverzacijama za 2011. godinu tako što su članovi Skupštine, na sjednici koja je održana u periodu od 8. do 9. 12. odbili da usvoje Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2011. godinu, gdje je uočen deficit u iznosu od 23.000 KM, koje je Grebenar stvorio bez znanja i odobrenja Upravnog odbora i Skupštine OSRS”, ističe se u pismu studenata.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Prema Članu  17. godišnji finansijski izvještaj Upravni odbor podnosi Skupštini OSRS-a. Skupština OSRS nije prihvatila Izvještaj o materijalno - finansijskom poslovanju OSRS koji je Skupštini uputio Upravni odbor, a obrazlagao predsjednik Bojan Grebenar, čime je, kažu studenti, daljnji legitimitet vođenja OSRS od strane ovih organa upitan.

Prema Članu 23. u nadležnosti Skupštine spada: alineja 4. usvajanje finansijskog izvještaja i plana koji podnosi Upravni odbor najmanje jednom godišnje, a skupština nije usvojila Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju. Dva člana su glasala za usvajanje, a 34 su bila ili protiv, ili suzdržana.

U Članu  26. stoji da  Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti: alineja 4. odlučuje o raspolaganju i trošenju sredstava OSRS-a i alineja 10. podnosi izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Skupštini.

“Bojan Grebenar je, kao lice ovlašćeno za zastupanje OSRS, više puta, bez odluke Upravnog odbora, vršio transakcije sa računa Omladinskog savjeta RS. Tadašnji Upravni odbor, čiji je mandat trajao od 2009. do novembra 2011. godine, a i sadašnji, čiji mandat traje od novembra 2011. do novembra 2013. godinu, nisu bili upoznati, niti su donijeli odluku o bilo kakvom zaduženju krovne organizacije mladih Srpske”, kažu studenti.

U Članu 30. stoji da predsjednik OSRS-a podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

“Predsjednik Bojan Grebenar nije podnio izvještaj o svom radu na posljednjoj sjednici Skupštini OSRS, već isključivo o materijalno-finansijskom poslovanju OSRS za 2011. godinu, a koji nije usvojen odlukom apsolutne većine članove Skupštine”, kažu oni.

GENERALNI SEKRETAR


U Član 34. nadležnosti Generalnog sekretara su: alineja 6. da raspolaže i rukovodi finansijama OSRS-a u skladu sa odlukama Upravnog odbora OSRS-a, alineja 7. izvršava sve odluke iz oblasti finansija i alineja 9. da sarađuje i bude na usluzi Nadzornom odboru

“Generalni sekretar Miloš Blagojević, koji je direktno uključen u politički život, potpredsjednik mladih socijaldemokrata Gradskog odbora Banjaluka, na posljednjim lokalnim izborima bio je kandidat SNSD-a za gradskog odbornika, izabran je na Konstitutivnoj sjednici Skupštine OSRS novembra 2011. godine u Milićima, mimo odredaba Statuta, bez podrške omladinskih organizacija, članica OSRS sa terena, tako što se samo pojavio na Skupštini i Grebenar ga je predložio za generalnog sekretara. Bio je jedini prijedlog za tu poziciju”, kažu u pismu studenti.

Na pitanje Borislava Đurića, predsjednika OO “Centar” iz Mrkonjić Grada da li je funkcioner neke stranke, on je odgovorio potvrdno i rekao da je spreman da napusti aktivan angažman u politici ako bude izabran na poziciju genseka. To još nije uradio.

Miloš Blagojević, kao generalni sekretar, ističu studenti, ima ovlašćenje i obavezu da rukovodi finansijama. Uzimajući to u obzir, morao je, na osnovu bankovnih izvoda, znati realno finansijsko stanje. Podsjetimo, njega su Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Nadzorni odbor OSRS još u martu 2012. godine obavezali da organizuje eksternu reviziju kako bi se utvrdilo nepravilnosti u materijalno - finansijkom poslovanju. Generalni sekretar se oglušio o taj zahtjev i nije bio na usluzi Nadzornom odboru.

DUGOVANJA

U Članu 36. nadzorni odbor obavlja kontrolu, nadzor finansijsko-materijalnog poslovanja i statutarnost rada svih organa OSRS. U slučaju nepravilnost, Nadzorni odbor, upozorava organ iz čije je nadležnosti uslijedio propust uz obavezu dostave upozorenja Predsjedniku, Generalnom sekretaru OSRS-a i predsjedniku Upravnog odbora. Na svakoj sjednici Skupštine, Nadzorni odbor podnosi izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju i statutarnosti rada OSRS-a.

“Nadzorni odbor je 2011. godine, na sjednici koja je počela prije Skupštine OSRS, zaključio da nema nikakvih dugovanja OSRS i da je situacija u pogledu rada i materijalno-finansijskog poslovanja zavidna. Međutim, na sjednici Skupštine OSRS koja je održana od 8. do 9. decembra ove godine, bivši predsjednik Nadzornog odbora Goran Kujundžić, nakon što članovi Skupštine nisu podržali izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju OSRS za 2011. godinu, obratio se članovima Skupštine sa konstatacijom da mu je Grebenar tada izdiktirao šta će napisati, a on je stavio svoj paraf na pozitivan zaključak Nadzornog odbora, iako je tada bilo neizmirenih potraživanja u iznosu od 20.000 KM. Ovim činom, Grebenar je izmanipulisao Nadzorni odbor, što je i Kujundžić potvrdio javno na sjednici Skupštine koja je nedavno odrzana”, stoji u pismu.
Dalje dodaju da je u martu mjesecu ove godine, Nadzorni odbor prisustvovao sastanku sa predstavnicima Ministarstva porodice, omladine i sporta gdje je dogovoreno, odnosno zadužen Grebenar kao predsjednik i Blagojević kao generalni sekretar da do maja 2012. godine izvrše eksternu reviziju, a oni to nisu učinili.

Podjećaju da je Statutom propisano da Nadzorni odbor u imperativu, na svakoj sjednici Skupštine dostavlja svoje mišljenje o finansijsko-materijalnom poslovanju i staturarnosti rada OSRS.

“Nadzorni odbor, zato što Grebenar nije ispoštovao zahtjev za eksternu reviziju, nije dao svoje mišljenje o izvještaju za 2011. godinu. Čak je i Grebenar sabotirao, odnosno nije pozvao jednog člana Nadzornog odbora, Žarka Malinovića, na sjednicu Skupštine. Dakle, članovi Nadzornog odbora nisu bili obaviješteni o datumu održavanja sjednice Skupštine,pa je onda i logično da nisu mogli da se izjasne, a izjasnili bi se,sigurno, u negativnom kontekstu”, objašnjavaju studenti.

Ističu da je rad OSRS javan, a članovi se obavještavaju o radu OSRS-a neposredno na sjednici Skupštine, preko članova Koordinacionog odbora kao i stavljanjem na uvid dokumentacije OSRS-a.

“Činjenica je da Koordinacioni odbor, kojim rukovodi predsjednik OSRS, tokom ovog mandata nije održao ni jedan sastanak. Vjerovatno da Grebenar ne želi da se omogući javnost rada OSRS, niti da postoji funkcionalan Koordinacioni odbor. Dokumentacija OSRS, do koje su dosli članovi Skupštine, potvrđuje da je Grebenar sve vrijeme lagao članove Skupštine i obmanjivao javnost time što se bavio kojekakvim aktivnostima, prisustvovao ceremonijama, a zanemarivao realan problem - dug koji je stvorio”, kažu nezadovoljni studenti koji su željeli javnost upoznati sa ovom probematikom.

Vezan tekst:

Nezakonit rad Omladinskog savjeta RS?