Ревизија "чешљала" јавне набавке у здравству РС. Резултати су забрињавајући.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ИССАИ стандардима ревизије, провела ревизију учинка „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству.

Elvir Padalović / 19. август 2019

 

Сврха ове ревизије учинка је да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске и утицај на функционисање јавних здравствених установа, као и услуге које пружају јавне здравствене установе, те да се на основу испитивања понуде препоруке чија имплементација од стране надлежних институција може унаприједити успјешност јавних набавки у здравству Републике Српске.

Централизација јавних набавки у здравству Републике Српске у пракси је присутна уназад преко једне деценије, међутим нису у потпуности успостављене претпоставке правне, организационе и управљачке природе које би биле у функцији успјешног функционисања централизованих јавних набавки.

Ревизија каже како планирање јавних набавки у здравству Републике Српске резултира са плановима јавних набавки који се разликују по својој форми, садржају, структури и суштини, те су међусобно неупоредиви. Формалне и суштинске разлике у плановима јавних набавки су посљедица непостојања методологија утврђивања потреба и планирања, мањкавости и/или недосљедности у примјени интерних процедура и недостатка комуникације и координације између уговорних органа, односно учесника у централизованим јавним набавкама. 

"Планирању јавних набавки у Фонду здравственог осигурања Републике Српске за потребе јавних здравствених установа у износу од скоро 400 милиона КМ у посматраном периоду 2016-2018. година није претходио поступак прикупљања потреба за лијековима и медицинским средствима од јавних здравствених установа за чије потребе су се планирале и проводиле јавне набавке" стоју у Ревизији учинка.

Изражене су, а недокументоване, разлике између приједлога и усвојених планова јавних набавки који се односе на јавне здравствене установе, као и измјене и допуне планова јавних набавки које су неусаглашене са јавним здравственим установама.

"Планирање јавних набавки у јавним здравственим установама се одвија у условима неблаговременог уговарања пружања здравствених услуга између Фонда здравственог осигурања Републике Српске и јавних здравствених установа. Неблаговремено уговарање између Фонда здравственог осигурања Републике Српске и јавних здравствених установа рефлектује се на реалност и квалитет планова јавних набавки и усклађеност планова јавних набавки и других планских докумената. Присутна је недосљедност у прикупљању, утврђивању и исказивању потреба за лијековима и медицинским средствима као битна активност у планирању јавних набавки. Учестале су и недокументоване измјене планова јавних набавки. У посматраном периоду изражене су разлике у утврђивању потреба и планирању јавних набавки, што је дало за резултат три различите праксе планирања јавних набавки" налази су Ревизије.

Планирању, припреми и провођењу централизованих јавних набавки није претходило организовано и планско истраживање и анализа тржишта лијекова и медицинских средстава

"Поступци јавних набавки за поједине предмете јавних набавки нису покретани правовремено, већ по истеку важећих оквирних споразума и уговора. Потребно вријеме за провођење централизованих јавних набавки лијекова са Основне болничке листе се кретало од 3 до 6,5 мјесеци, док су поступци набавке медицинских средстава временски трајали дуже, са израженим варијацијама између појединих врста медицинских средстава у распону од 6 до 16 мјесеци.На трајање поступака јавних набавки утицало је и трајање жалбеног поступка изван надлежности уговорног органа које се кретало од 12 до 125 дана и у већини случајева излазило из оквира законом прописаних рокова" пише у ревизији учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске" 


Значајан број поступака централизованих јавних набавки није био успјешан из разлога недовољно присутне конкуренције, квалитета тендерске документације, неправовременог покретања поступка, трајања поступка, избора и примјене критеријума, тока и исхода жалбеног поступка. Успјешност поступака за јавне набавке лијекова са Основне болничке листе се кретала од око 15 до 85%, за медицинска средства од око 20 до 80%, док поједини предмети јавних набавки никада нису имали успјешан исход. Набавка лијекова са Основне болничке листе показује да су три и више понуда као довољан ниво конкурентности постигнути у свега 20% до 30% лотова.

"Утврђено је да су за исте предмете јавних набавки Фонд здравственог осигурања Републике Српске и јавне здравствене установе постизали различите цијене. По правилу ниже набавне цијене су постизане у централизованим јавним набавкама, мада је било и изузетака од правила када су ниже набавне цијене постизале јавне здравствене установе користећи механизме и могућности које пружа Закон о јавним набавкама. Постојале су и разлике у набавним цијенама истих предмета јавних набавки и између јавних здравствених установа" стоји у Ревизији.

Ревизија надаље тврди како су се проблеми у централизованим јавним набавкама одразили на функционисање јавних здравствених установа и пружање здравствених услуга. Испољени ризици и посљедице су се огледале у присутним несташицама лијекова и медицинских средстава, које су јавне здравствене установе најчешће превазилазиле путем сопствених паралелних/ванредних јавних набавки, те упућивањем пацијената да сами прибаве лијек или медицинско средство за пружање здравствене услуге што је дало за резултат значајан обим рефундације трошкова осигураним лицима.

У посматраном периоду, Фонд здравственог осигурања и јавне здравствене установе су провеле 1640 поступака ванредних јавних набавки у вриједности од скоро 12 милиона КМ, како би премостиле несташице лијекова и медицинских средстава које су се јављале због неуспјешних централизованих јавних набавки. Из истог разлога, у посматраном периоду је рефундирано осигураним лицима око 5,5 милиона КМ само на име трошкова за лијекове које су сами прибављали.

Ревизија тврди како у здравству Републике Српске није успостављен адекватан систем контроле, извјештавања, мониторинга и евалуација који би био ефективан механизам у управљању јавним набавкама.

Основни закључак ове ревизије је да се централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске у претходном периоду није управљало у складу са принципима економичности, ефикасности и ефективности, што је имало утицај на остваривање основних принципа здравствене заштите у Републици Српској.

У складу са основним закључком, утврђени су и појединачни закључци. За успјешно функционисање централизованих јавних набавки нису у потпуности испуњене основне претпоставке правне, организационе и управљачке природе.

Планирање јавних набавки у здравству Републике Српске се проводило кроз два одвојена и међусобно неповезана процеса планирања, један у јавним здравственим установама, други у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, без успостављене потребне координације.

Планирање јавних набавки није било у функцији успјешног управљања централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске. Поступци централизованих јавних набавки се не покрећу правовремено, трају по неколико мјесеци и доведе до дисконтинуитета у јавним набавкама. У поступцима јавних набавки није остварена потребна и довољна конкуренција, а која се одразила и на успјешност поступака јавних набавки и на снабдијевање јавних здравствених установа лијековима и медицинским средствима. Нефункционалност централизованих јавних набавки је утицала да јавне здравствене установе изналазе алтернативна рјешења у погледу јавних набавки лијекова и медицинских средстава. Централизоване јавне набавке нису омогућиле да се у потпуности остваре очекиване користи од централизованих јавних набавки и утицале су на функционисање јавних здравствених установа и пружање услуга здравствене заштите.

Постојећи систем контроле, извјештавања и мониторинга не омогућава системско праћење функционисања централизованих јавних набавки и не пружа довољно поузданих података и информација за успјешно управљање јавним набавкама у здравству Републике Српске


На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. Препоруке се упућују институцијама које имају надлежности у погледу управљања јавним набавкама у здравству Републике Српске, а то су: Влада Републике Српске, Министарство здравља и социјалне заштите и уговорни органи у здравству Републике Српске.


 

 


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.