<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Rudnik Banovići, Zrak d.d. Sarajevo, Operator-Terminali FBiH, i Općina Ravno dobili negativna mišljenja revizora

Vlada FBiH nije učinila ništa do omogući Uredu za reviziju da obavlja posao tamo gdje je spriječen

04. oktobar 2023, 10:00

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je krajem septembra ispunio     Plan revizija za 2022/2023. godinu od 102 finansijske revizije i 12 praćenja postupanja po preporukama iz ranije provedenih finansijskih revizija.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i drugim propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja, u skladu sa INTOSAl-jevim Okvirom profesionalnih objava.

Samo sedam institucija dobilo pozitivna mišljenja za obje komponente

Obavljena je finansijska revizija: Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2022. godinu, 25 subjekata - korisnika Budžeta FBiH (19 obaveznih revizija i šest ostalih budžetskih korisnika), pet kantona, šest institucija kantona, četiri grada, 15 općina, 28 zavoda, fondova,  agencija i  javnih ustanova  i 18 preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50 posto plus jednu dionicu ili više.

Od 102 objavljena izvještaja o finansijskoj reviziji:

 - za finansijske izvještaje dato je 28 pozitivnih mišljenja, 65 mišljenja s rezervom, osam negativnih i jedno suzdržano mišljenje;

- za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je 11 pozitivnih mišljenja, 80 mišljenja s rezervom i 11 negativnih mišljenja.

Prvi put je obavljena revizija kod 27 subjekata, od kojih je najviše preduzeća i zavoda. S obzirom na veliki broj subjekata koji su revidirani prvi put, dato je 17 posto više preporuka u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 1.805 preporuka u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

Praćenje implementacije ranije datih preporuka izvršeno je u 67 izvještaja te je ocijenjeno da: 55 posto preporuka je potpuno ili djelimično realizovano, 38 posto preporuka nije realizovano, 7 posto preporuka ocijenjeno je kao neprovodivo ili je bez ocjene zbog značajnog proteka vremena. Ocjena implementacije nije vršena kod revizija koje se obavljaju prvi put ili kod onih koje su obavljene prije deset godina ili više.

Poražavajući je podatak da je od 102 revidirane institucije samo njih sedam dobilo pozitivno mišljenje za obje komponente (finansijski izvještaj i usklađenost sa zakonima).

Institucija koje su dobile negativno mišljenje je čak 15, od čega je njih 11 dobilo negativno mišljenje za jednu komponentu, a mišljenje s rezervom za drugu, dok su četiri institucije dobile negativno mišljenje za obje komponente revizije.

Mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije dobilo je 55 institucija.

Institucije koje su dobile negativno mišljenje Ureda za reviziju za obje komponente su Općina Ravno, Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići i Zrak d.d. Sarajevo.

Institucije koje su dobile pozitivno mišljenje iz obje komponente su: Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, Vrhovni sud FBiH, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Finansijsko-informatička agencija.

Vlada FBiH u prošlom sazivu, a koju je predvodio premijer Fadil Novalić nije učinila ništa do omogući Uredu da obavlja posao tamo gdje je spriječen.

Naime, planirana revizija Union banke d.d. Sarajevo je obustavljena zbog onemogućavanja obavljanja revizije. Ovo, nažalost, nije bio prvi put da su federalni revizori naišli na zaključana vrata u institucijama u kojima su trebali izvršiti reviziju poslovanja.

Naime, godinu ranije Ured za reviziju je naišao na opstrukcije u Operatoru za obnovljive izvore energije i Pretisu, ali su svojom upornošću i uz podršku tadašnje Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju i Parlamenta FBiH, koji su potvrdili da se radilo o rušenju pravnog sistema i poretka, uspjeli obaviti ove revizije.

Opstrukcije u radu revizora

Nakon što su prošle godine revizori spriječeni da izvrše finansijsku reviziju u Naftnim terminalima Federacije, svoj posao nisu uspjeli obaviti ni u Union banci ove godine. Vlada FBiH je pala na ovim ispitima. O ovom slučaju je u intervjuu za Buku u maju opširnije govorio i generalni revizor Ureda za reviziju institucija FBiH Dževad Nekić.

“U slučaju Union banke, Uprava Banke obavijestila je Ured za reviziju da, po njihovom mišljenju, Banka ne spada pod revidirane institucije dok je Federalno ministarstvo finansija smatralo da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“. Tumačenje odredbi Zakona o reviziji nije u nadležnosti Banke niti Federalnog ministarstva finansija, koji su doveli u pitanje izvršenje planirane revizije i narušili operativnu nezavisnost Ureda za reviziju. Osim toga, Vlada FBiH, iako je bila obaviještena o nemogućnosti obavljanja revizije „Union banke“, nije poduzela ništa u okviru svojih nadležnosti, ali je u međuvremenu donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Union banke“ d.d. Sarajevo za ponovno imenovanje dva člana Uprave Banke koji su onemogućili Uredu za reviziju obavljanje poslova iz nadležnosti”, istakao je za Buku Nekić.

Podsjetimo, Ured za reviziju je obavijestio javnost početkom februara da obustavlja planiranu reviziju u Union banci nakon što je uprava ove banke odbila staviti na raspolaganje  traženu dokumentaciju.