STOP seči šume u predelu izuzetnih odlika „Subotička peščara“

Blog #Argument, www.bitovik.org.rs

Argument / 20. Novembar 2021

Blog #Argument

STOP seči šume u predelu izuzetnih odlika „Subotička peščara“

Na osnovu Zakona o prirodi(posebno članova 17, 18, 33, 68, 68a,74, 101, 103, 104, 109, 110, 114), Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u PIO „Subotička peščara“, Uredbe Vlade Republike Srbije o zaštiti PIO „Subotička peščara, Plana seče JP „Vojvodinašume“ za 2022. godinu, obilaska terena posle seče šume u PIO „Subotička peščara“, ZAHTEVAMO od nadležnim institucijama sistema:

- Da JP „Vojvodinašume prekine sa svim vidovima seče u PIO „Subotička peščara", odustane od Plana seče za 2022. godinu, dok se ne utvrdi stanje biodiverziteta u PIO „Subotička peščara“.

- Da upravljač PIO „Subotička peščara“, JP „Palić Ludaš“, korisnik JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izvrše stručni nadzor, dostave izveštaj stanja biodiverziteta i sprovođenja mera zaštite posle seče šume u PIO „Subotička peščara“.

- Da upravljač JP „Palić Ludaš“, prema članu 68a. Zakona o prirodi formira Savet korisnika PIO „Subotička peščara“.

“Savet korisnika čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području zaštićenog područja i njega čine:

1) po jedan član iz svake opštine zaštićenog područja, koji se poimenično delegira iz svake opštine;

 2) jedan član predstavnik korisnika ili sopstvenika šuma;

 3) jedan član predstavnik lovstva koga imenuje lovačka komora Srbije, iz članstva regionalnog odbora komore kome teritorijalno pripada zaštićeno područje;

4) jedan član iz ribolovačkih organizacija koga imenuje nadležna ribolovačka organizacija;

5) jedan član predstavnik poljoprivrednika sa zaštićenog područja;

6) jedan član predstavnik turističkih organizacija sa zaštićenog područja;

 7) jedan član predstavnik lokalnih nevladinih organizacija sa zaštićenog područja.

U rad Saveta korisnika mogu se uključivati i drugi članovi nosioci prava korišćenja i eksperti, sa savetodavnim glasom. Savet korisnika donosi preporuke o lokalno značajnim stvarima u okviru zakonom propisanih mera koje se tiču zaštićenog područja i upućuje ih upravljaču zaštićenog područja. Korisnik zaštićenog područja dužan je da poštuje mere koje nalaže upravljač, a u cilju izvršavanja zakonom poverenih poslova”.

Slobodan Martinović

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.