<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Revizori utvrdili da Ministarstvo zdravstva FBiH Fondu solidarnosti nezakonito uplaćuje manje novca za liječenje građana

Lista lijekova Fonda solidarnosti nezakonito sačinjena

07. juni 2024, 5:08

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je mišljenja o finansijskom učinku i usklađenosti u radu ministarstava u Vladi Federaciji BiH. Posebno je zanimljiv Izvještaj o finansijskoj reviziji federalnog Ministarstva zdravstva. U njemu se navodi kako Ministarstvo koje utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja ne vrši snižavanje cijena putem pregovaranja, što nije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

U izvještaju se takođe navodi, što posebno zabrinjava, da nisu osigurana dostatna sredstva za Fond solidarnosti.

„Odobreni iznos tekućeg transfera za finansiranje Fonda solidarnosti iz Budžeta FBiH za 2023. godinu u iznosu od 33.500.000 KM predstavlja samo 10,2% od planiranih prihoda od doprinosa, što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Navedeno ima za posljedicu neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica i nepružanje prava liječenja pacijentima u propisanom obimu, što nije u skladu sa članovima 11. i 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju“, upozoravaju revizori.

Pacijenti su, tako, diskriminisani, a Ministarstvo se ne trudi ni uštediti novac budući da Ministarstvo sa dobavljačima uopšte nije pregovaralo o snižavanju cijena, iako im je to zakonska obaveza.

„Lijekovi po posebnim programima Fonda solidarnosti odobravaju se za minimalni broj pacijenata s određenim oboljenjima, a njihova kupovina je, shodno članu 5. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti, uslovljena osiguranjem dodatnih finansijskih sredstava Fondu solidarnosti što nije osigurano u revidiranoj godini kroz budžet“, navodi se u Izvještaju.

Revizijom je utvrđeno i da za većinu lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti nisu sačinjena stručno-medicinska uputstva ministra u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.

“Lista lijekova Fonda solidarnosti nije sačinjena u skladu sa Zakonom o lijekovima i članom 2. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti kojim je propisan način njene izrade, jer uvršteni lijekovi na Listu nisu dostupni svim osiguranicima u Federaciji BiH u odobrenoj indikaciji u skladu sa stručno-medicinskim uputstvima, propisima o zdravstvenom osiguranju, kao i finansijskim sredstvima Fonda solidarnosti FBiH, utvrđenim u finansijskom planu Federalnog zavoda“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Ekonomski analitičar i zastupnik Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH za Buku kaže da je evidentno je da se ne ispunjavaju ranije preuzete obaveze prema Fondu solidarnosti.

“U praksi to znači da "lista čekanja" postaje "lista smrti" za neke. Zbog toga smo reagovali ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku i to ne samo 2023. godine kada je Vlada FBiH osigurala dodatna, ali nedovoljna sredstva, već i ove godine pri usvajanju Budžeta za 2024. godinu. Također, usvojen je zaključak Kluba SBiH da se tokom Rebalansa za ovu godinu osigura dodatnih 20 miliona KM za Fond solidarnosti. Ovo jeste nedovoljno, ali je svaka KM važna. Ured za reviziju je ispravno procjenio da se ne poštuju ove obaveze i preporučio da se osiguraju pripadajući iznozi sredstava. Moramo strateški, dugoročno riješiti ovaj problem“, kaže Čavalić.

Novinarka i aktivistica Rubina Čengić u izjavi za Buku kaže današe vlade ili stranke koje čine vlade, pa tako i Vladu FBiH nemaju nikakve odgovornosti prema građanima - nema strategija, nema planova, nema odgovornosit.

„Ako sve statisitke pokazuju, a pokazuju, da raste broj oboljelih od raznih vrstva karcinoma, ali i da se poajvljuju novi lijekovi koji daju dobre rezultate - onda se mijenjaju zakoni da bi se povećao iznos za liječenje oboljelih, a ne da udruženja i mediji pritišću vlast da izvrše svoju zakonsku obavezu“, kaže Čengić.

Dodaje da se Vlada Federacije samo ove godine zadužila za više od 125 mliona, ali ni u tom zaduženju ni u osnovnom budžetu nema novca za ono što je najpotrebnije za građane koji pune budžet i koji će vraćati te dugove.

“Medijima se svakodnevno javljaju članovi porodica koje imaju jednog ili dva člana oboljela od rzaličitih vrsta karcinoma i žale se da nema uobičajenih lijekova, a o inovativnim ili takozvanim pametnim lijekovima niko ne smije ni da misli. Vlada FBiH bi morala da analizira svoje prioritete i malo ih prerasporedi, a Fond solidarnsoti barem u ovom "minimalnom" iznosu od oko 84 miliona ne bi smio biti upitan ni jednog trenutka“, upozorava Čegić.

No, Fond je, sveukupno, u prošloj godini dobio svega 51,6 miliona KM što je daleko od onog ašto je Fond tražio. Federalne vlasti na ovaj način direktno ugrožavaju pacijente i jasno šalju poruku da njihovi novci za njihovo liječenje završavaju u nekim drugim džepovima.