<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Republika Srpska otima zemlju građanima: Ako niste obilježili imovinu uzeće vam je država

OTIMAČINA

Republika Srpska će oduzeti imovinu svim građanima koji u propisanom roku ne obilježe međne granice zemlje koja je u njihovom vlasništvu.

05. oktobar 2019, 10:45

Posljednji primjer je poziv Republičke uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućen svim vlasnicima nepokretnosti na teritoriji opštine Ljubinje, kao i imaoce prava koji zbog bilo kog razloga do sada nisu bili upisani u zemljišnim evidencijama koje se vode kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, da sporazumno i o svom trošku obilježe sve neophodne granične tačke parcela u svom vlasništvu.


Oni su građanima dali rok od 45 dana da se obavi obilježavanje parcela


U pozivu se dalje navodi:
„Savjetuje se da se stabilizacija i obilježavanje granica vlasništva vrši istovremeno, odnosno zajednički sa susjedima kako bi se izbjegli eventualni sporovi. Ukoliko su vam poznati vlasnici susjedne nepokretnosti ili njihovi nasljednici, ali su zbog bilo kog razloga odsutni savjet je nađete adekvatan način da i njih upoznate sa obavezom prisustva prilikom zajedničkog obilježavanja granica vlasništva odnosno da ih obavijestite o vašoj namjeri da izvršite obilježavanje zajedničke granice.
Takođe vas upozoravamo da ste dužni da omogućite nesmetan pristup nepokretnostima od strane lica koja budu angažovali Naručilac ili Izvršilac geodetskih radova u periodu katastarskog premjera.“


I onda, na samom kraju poziva koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici RUGIP-a i postavljen na oglasne table mjesnih zajednica se navodi da će imovina onih koji ne ispoštuju zahtjeve na vrijeme biti uknjižene na Republiku Srpsku:


„Nepostupanje po ovom oglasu može proizvesti dugotrajne postupke dokazivanja vlasništva kao i dodatne troškove ovih postupaka koje će snositi vlasnici nepokretnosti. Ukoliko vlasnici ne obilježe svoje nepokretnosti na propisan način iste će u postupku osnivanja morati biti upisane na Republiku Srpsku.“

Oglas objavljen sa internet stranici RUGIP-a

 

Na ovaj način su, kako tvrde naši sagovornici na najgori mogući način povređena prava građana Republike Srpske. Prema njihovim riječima ovo je klasična otimčina privatne imovine, što je u današnje vrijeme nedopustivo.


Murisa Marić iz Udruženja DON, koje se bavi zaštitom prava građana i potrošača, navodi da je ovo van svake pameti i da ni jedan zakon ne poznaje oduzimanje imovine na ovaj način.

„Šta ćete obilježiti ako nije nikad provedena ostavinska rasprava ili nije izašao geometar. Nije to obilježavanje tek tako, da možete obilježiti kako hoćete. Ne može se tražiti da se nešto obilježi kočićem i bude mjerodavno. Koliko je uopšte te zemlje uređeno i katastarski i gruntovno zavedeno da bi se to moglo ovako olako uraditi. Tu će veliki broj građana sigurno biti oštećen“, rekla je ona.

 

Kako navodi, cijeli ovaj proces je nakaradno postavljen i za ovakav način obilježavanja zemljišta bi trebalo provesti sveobuhvatnu kampanju, a ne ljudima davati 45 dana rok.

 

„Šta je sa judima koji ne stanuju u blizini mjesne zadnice pa da to pročitaju, ne koriste internet... Pa ne idu ljudi svaki dan na stranice RUGIP-a. Šta je sa onima koji su u inostranstvu? Trebalo bi da postoji kapmanja koja bi pozivala ljude na obilježavanje zemljišta. A to da se nešto može tek tako upisati na Republiku Srpsku je danas kada je privatna imovina neprikosnovena van svake pameti. Ljudima se ne smije oduzimati imovina.“

 

Da je tako i da je privatno vlsništvo nemoguće oduzeti na ovakav način i upisati na RS potvrđuje i Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti RS. Tako se navodi da:

„Ako imalac prava na parceli ne obilježi granične tačke parcele ili je granica sporna, obilježavanje se vrši o trošku imaoca prava na parceli, na osnovu podataka zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili raspoloživih isprava.“

A onda se u sljedećem članu ovog zakona navodi da će onaj ko „ne obilježi na propisan način vidnim i trajnim međnim bijegama granične tačke parcele“ biti kažnjen kaznom od 200 KM do 1.000 KM. 

 

Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske potvrđuje da se zemlja, odnosno privatna imovina ne može oduzimati na ovakav način i da je sve ovo posljedica evidentne nesposobnosti i problema u funkcionisanju RUGIP-a.


„Ovdje građani postaju žrtve nesposobnosti te institucije da funkcioniše efikasno i u skladu sa zakonom. Ovo izgleda na prvu nevjerovatno, a zakonski je nemoguće da se nekome zbog neažurnosti ili zato što ne boravi u BiH oduzme imovina. Tu je niz razloga zbog kojih građani možda ne mogu da u ovih 45 dana označe svoju imovinu. I ako se zbog toga njihova zemlja bude prepisivala na Republiku Srpsku to bi zaista bilo povreda osnovng prava, prava na privatnu svojinu. Evropska konvencija koja je nadređena Ustavu BiH je neka vrsta garanta da se to ne može desiti. Ali ono što nas može zabrinuti je jedna krajnja politizacija u RUGIP-u i krajnje služenje pojedincima u vlsti i to je nešto što nije bilo ni u tursko, ni austrougarsko, ni komunističko vrijeme. Čudne se tu stvari dešavaju, pa dolazimo i do ovakvih zloupotreba. Tako da ćemo imati sve više oštećenih i nezadovoljnih građana kojima se ugrožavaju njihova prava. Za ovako nešto treba tržiti odgovornost onog ko je pokrenuo sve to.“