<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Predstavljen Zakon o neprofitnim organizacijama u RS: Donosimo obrazloženje ministra i stavove narodnih poslanika

U Narodnoj skupštini Zakon o "agentima stranog uticaja"

28. septembar 2023, 12:19

Foto: BUKA, arhiva

Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske, na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine obrazložio je Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Na početku izlaganja Bukejlović rekao je da su osnivanje, registracija i prestanak rada udruženja, fonacija, kao i upis stranih i međunarodnih organizacija u Republici Srpskoj propisan je Zakonom o udruženjima i fonacijama Republike Srpske iz 2001. godine.

Ovim zakonom se propisuje da udruženja i fonacije samostalno određuju svoje ciljeve i djelatnosti u skladu sa Ustavom i zakonom.

"Da statut i djelovanje udruženja i fondacija ne mogu biti ustavnom poretku niti usmjereni na njegovo naislno podrivanje, raspirivanje nacionalne, vjerske mržnje i netrpeljivosti, kao i diksriminacije zabranjene Ustavom RS i zakonom, a ciljevi i djelatnost udruženja i zakona ne mogu uključivati angažovanje u predizbornoj kampanji političkih stranaka niti kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, kao ni finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

Bukejlović je rekao da će u RS biti osnovan poseban registar neprofitnih organizacija koje su osnovane i funkcionišu u Republici Srpskoj, a koje se dijelom ili cjelokupno finansiraju iz inostranstva.

"Ovim Zakonom se zabranjuje svako političko djelovanje i svaka politička aktivnost tim organizacijama u skladu sa već važećim Zakonima o udruženjima i fondacijama. To podrazumijeva svaku aktivnost prema organima, institucijama, izabranim predstavnicima Republike Srpske, odnosno u smislu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politika Republike Srpske i u smislu političkog i javnog interesa", rekao je juče Bukejlović.

On je dodao da je, ovim Zakonom, predviđeno da registar ovih orgnaizacija vodi Ministarstvo pravde te da je svaka neprofitna organizacija obaveza da Ministarstvu dostavi polugodišnji i godišnji izvještaj sa naznakom uplatioca, visinom doznačenih sredstava, kao i vrstu iznosa i naknade prihoda izraženih u novcu i drugoj vrijednosti, te naknadno izvještaj o utrošku ovih sredstava, a ti izvještaji će biti proslijeđeni Poreskoj upravi RS radi kontrole finansijskog poslovanja.

Ministarstvo pravde će pratiti aktivnosti svih ovih organizacija, kako na teritoriji Republike Srpske, tako i u drugim dijelovima BiH.

"U slučaju da neprofitna organizacije djeluje suprotno odredbama ovog zakona, Ministarstvo će podnijeti zahjtev nadležnom sudu za zabranu obavljanju rada, a u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o udruženjima i fondacijama RS. Takođe, u slučaju da neprofitna organizacija u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu RS i propisima Republike Srpske, odnosno kada djeluje na štetu individualnih i drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje, podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost, sa ciljem postizanja određenih političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava RS utvrdi nepravilnosti u radu, Ministarstvo će podnijeti postupak nadležnom sudu za zabranu obavljanju rada kao i postupak protiv odgovornih lica u skladu sa Krivičnim zakonikom RS", pojasnio je ministar Bukejlović.

Dodao je da su ovim Zakonom uređena pitanja koja se tiču osnivanja, registracije, unutrašnje organizacije i prestanka rada neprofitnih organizacija, međutim sada je uređena i oblast javnosti rada ovih organizacija, što ranije nije bio slučaj. Bukejlović kaže da Republika Srpska do sada nije posebnim zakonom uredila ovu oblast.

“Tu se misli i na njihovo političko djelovanje, finansijski izvještaji, vođenje poslovnih knjiga, te nadzor nad zakonitošću rada. Ukoliko se ova oblast zakonski ne uredi stvaraju se pretpostavke za urušavanje ustavnog uređenja i pravnog sistema Republike Srpske i mogu se učiniti štetne posljedice za institucije Republike Sr

Bez toga, Srpska može imati štetne posljedice za institucije Republike Srpske“, kazao je on i napomuo je da je ovaj Zakon u fazi Nacrta te da su otvoreni za sugestije i prijedloge.

Maja Dragojević-Stojić, poslanica SDS-a, prvo je pitala da li će Ministarstvo pravde donijeti zakon o vladinim organizacijama.

"Osnovni problemi samog teksta Nacrta u tome je da se predlaže da se reguliše rad samo jednog broja neprofitnih organizacija što je potpuna diskriminacija i nije u skladu sa evropskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, kao ni sa Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine te Zakonima o udruženjima i Fonacijama i poreskom postupku RS. Zašto su obuhvaćane samo organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, a ne i one koje se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, odnosno koje plaćaju svi građani Republike Srpske”, rekla je Dragojević-Stojić.

Ona je dodala da se Nacrtom žele zabraniti pojedine aktivnosti kao što je zagovaranje javnih politika, izmjena zakona, što je, kako je rekla, jedna od suštinskih uloga organizacija civilnog društva.

“Uvođenjem obaveza za materijale koji su rezultat djelovanja za neprofitne organizacije kao i sama sintagma agent stranog uticaja je po svojoj prirodi nedemokratska i predstavlja način dodatnog pritiska i stigmatizacije svih koji se usude kritikovati vlast. Ove odredbe su praktično i nesprovodive, ali i pravno nedovoljno nedefinisane i predstavljaju prostor za mnoge zloupotrebe. Nacrt predlaže postupke i register koji već postoje. Već su u sudovima registrovana udruženja civilnog društva i postoji registar Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a za izradu ovog registra finansirala je Evropska unija i postoji registar Ministarstva pravde BiH gdje su navedene sve organizacije civilnog društva u BiH. Sve neprofitne organizacije podnose jednom godišnje izvještaje APIF-u i oni su javni i dostupni Poreskoj upravi i javnosti”, rekla je Dragojević-Stojić i istakla je da nema opravdanje za dodatni trošak iz Budžeta za izradu novog registra.

“Nacrt ne predviđa nikakav pravni lijek u slučaju kršenja zakona, već se odmah predviđa zabrana rada te neprofitne organizacije. To nigdje nema. Mi imamo slučaj u zdravstvu da su bolnice prve koje krše Zakone o platama i doprinosima, duguju stotine miliona konvertibilnih maraka na ime doprinosa na PIO i zdravstvo i ne snose nikakve sankcije. Opet se radi o jednoj vrsti diskriminacije. Posljedice jednog ovakvog Nacrta su da će svako udruženje koje dobije sredstva iz inostranstva za bilo koje svrhe biće označeno kao ‘agent stranog uticaja’, tako da će i kulturno-umjetnička društva koja dobiju donaciju za odlazak na smotru folklora na primjer u Sloveniju ili škola fudbala koja dobije sredstva od UEFA-e, ili na primjer udruženje dijabetičara koja dobiju sredstva iz Austrije za nabavku pojedinih lijekova, udruženje za zaštitu žrtava porodičnog nasilja, udruženja za rad sigurnih kuća, javne kuhinje, svi će se moći naći na spisku agenata stranog uticaja”, ističe Dragojević- Stojić.

Ona kaže da će se na udaru ovog zakona naći svi nezavisni mediji i udruženja koja se bave medijskim izvještavanjem, a svaka objava koju ne finansira vlada ili neko ministarstvo biće označeni kao ‘agent stranog uticaja’ i to se prije svega odnosi na Kapital, Buku, Direkt portal, Gerilu, BN I sve nezavisne opozicione portale.

Dodaje da je još jedan problem ovog Nacrta to što većina ekoloških organizacija, kao što su ekološke grupe, planinarska udruženja ili udruženja koja se bave zaštitom starih zanata i rukotvorina, neće moći naći sredstva za sastavljanje dodatnih izvještaja koje ovaj nacrt predviđa

“Najveći korisnik stranih stredstava je upravo Vlada Republike Srpske, svi sudovi, tužilaštva. Većina škola u Republici Srpskoj renovirano je upravo uz ppdršku Evropske unije, milioni i milijarde sredstava iz Fondova Evropske unije, članice zemalja Evropske unije, MMF-a, Svjetske banke, sve je to donirano Vladi Republike Srpske. Da li će se i Vlada naći na ovom spisku, to sam pitala na početku, jer se pola Budžeta puni iz stranih izvora. Donošenje ovakvog zakona nema nikakvog opravdanja i nakon kriminalizacije klevete čemu smo svjedočili ovo samo vodi u još dodatni totalitarni režim”, zaključila je Dragojević- Stojić.

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a, rekao je da je ovo najgori mogući teren za SNSD.

"Da su ljudi koji su pisali ovaj Nacrt i onaj zakon kojim kriminalizuju klevetu malo manje slušali Baju i Cecu, a malo više Partibrejkerse, znali bi onaj poznati stih 'Tamo gdje je srce, tamo sija sunce; Tamo gdje je strah, tamo živi mrak'. U našoj Republici Srpskoj treba da bude srce, ljubav i sunce, a ne strah i mrak. Ovaj zakon, zajedno sa kriminalizacijom klevete je strah i mrak",  rekao je Crnadak.

Kaže da nacrt potvrđuje ono što se godinama govori, odnosno da je donio SNSD odluku da "folira, glumi evropski put" i poštovanje odluke Republike Srpske da ide u EU, a da zapravo u svojim strukturama radi protiv toga.

"SNSD i ova vlast koja je oko njega okupljena su mnogo bliži autoritarnim i diktatorskim režimima, nego onim drugim sistemima kakvim bi mi trebali da težimo, gdje ne vlada pojedinac, gdje nije svako ko na bilo koji način iznosi kritičke misli o vlasti 'na nišanu' vasti, tamo gdje su vlade promjenjive, gdje dominiraju institucije, gdje se pita tužilaštvo, sud, MUP, bilo koja druga institucija sa svojim autoritetom, a ne da se o svemu pita samo jedan čovjek kao što se danas dešava kod nas", rekao je Crnadak.

Dodao je da na djelu imamo potpuno zakretanje društva i sistema naše države u mrak.

"Nikakav red se ne uvodi u djelovanje brojnih nevladinih i neprofitnih organizacija ovim zakonom. Zakon koji je pred nama samo sužava prostor za djelovanje ovih organizacija, stvara dodatni pritisak na rad ovih organizacija, posebno onih koji možda u svojim planovima i programima imaju nešto što se vlasti ne sviđa. Prava istina je da je rad ovih organizacija potpuno uređen. Za njih i danas važe sva pravila i svi zakoni, a javnosti se govore neistine. Nemojte lagati narod. Ove organizacije ni danas ne mogu da izlaze na izbore i da politički djeluju. Nije tačno da za ove organizacije ne važe svi drugi zakoni. Kada neka nevladina organizacija zaposli nekoga mora plaćati doprinose, kao i neka privatna firma. Svi zakoni i sve ono što piše u Ustavu je obavezujuće i za ove organizacije", rekao je Crnadak.

Crnadak kaže da cijela priča oko uvođenja ovog Zakona kako ove organizacije ne bi udarale na Ustav RS nije tačno.

"Sve je ovo fasada da bi se počinio dodatni pritisak, dodatno gušenje sloboda, dodatno maltretiranje svih onih koji u sebi nose želju da iskažu stav koji nije po volji vlasti.Isto sam to govorio kada je tema bila kriminalizcaija klevete. Pravite fatalnu grešku. Republika Srpska nema smisla ako u njoj ne žive slobodni ljudi. Republika Srpska nema smisla ako u njoj ne žive ljudi koji mogu i u medijima i u svakodnevnom životu da iznesu svoje mišljenje, naravno ne ugrožavajući nikoga drugog, ali da mogu da kažu nešto suprotno od onoga što vi emitujete na dnevniku javnog servisa u pola 8. Ovo je loše za narod. Ubijate slobodu i osnovna ljudska prava našeg naroda. Vi ste se pretvorili u sistem koji se na dnevnoj osnovi bavi kako da dohaka svakome ko nešto hoće da kaže", rekao je Crnadak i dodao je da vlast hoće da zauzda i stavi pod svoje jedan dio slobodnih medija i slobodnih ljudi.

Ističe da se kroz priču o zakonu o nevladinim i neprofitnim organizacijama provlači još jedna opasna priča, o agentima koji rade protiv Republike, a vlast da čine patriote koji to ne daju.

"Vi često provlačite ovu priču. Niste vi nikakav etalon za patriotizam i niste vi ti koji će određivati ko može da priča, ko može da iznosi svoje stavove, a ko ne može. To je vrijeme koje mora prestati. Ne smijemo dozvoliti da se nastavi ova duboka i opasna podjela koju ste vi napravili. Apsolutno je svako na udaru. Ovaj zakon ima za cilj samo da vam omogući lakši rad na tom polju. Svako je na udaru ko ne misli kao vi. A da ne govorim da je nacrt pun nelogičnosti i pun stvari koje apsolutno ne stoje", rekao je Crnadak.

Rekao je da je iluzorno tražiti da se ovaj zakon povuče iz procedure, ali da je njegova obaveza da kaže da režim u našem društvu stvara mrak.

"Totalitarni mrak u kojem je tačno samo ono što vi kažete, samo se to smije ponavljati u medijima, gasite ovaj civilni sektor, stavljate ljude pod jedan neizdrživ pritisak i otvarate prostor da i dalje vaši poltroni, ljudi koji su spremni za sve kad im date neku funkciju, da oni rade i upravljaju i vode ovu zemlju. To imate u svakom ministarstvu. Svi vi znate da imate ljude koji u ovakvom mraku, kakav ovi zakoni prave, dođu sa nekom diplomom koju su kupili na kiosku, dođu u vašu instituciju u kojoj ste vi radili 10-15 godina, i zauzimaju šefovske pozicije i onda nam drže predavanje kako oni najbolje sve znaju", istakao je Crnadak i dodao je da nikad ni jedan zakon nije dobio toliko negativnih karitika.