<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Političari će morati ispuniti ovih 14 zahtjeva ako žele u EU: Pogledajte koje zadatke smo dobili

PUT KA EU

Pred političarima u Bosni i Hercegovini se nalazi 14 ključnih prioriteta koje moraju ispuniti ukoliko žele da se izda preporuka za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

30. maj 2019, 9:49

Bosna i Hercegovina juče nije dobila preporuku evropske Komisije da zemlja zaslužuje status kandidata, saopšteno je u Briselu.

Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, inače autor izvještaja Evropske komisije, naglasio je da je mišljenje koje je objavila Komisija u stvari, "sveobuhvatna mapa puta za reforme koje vode demokratiji, vladavini prava, osnovama prava i javne reforme".

Ovo mišljenje je, prema Hahnu, prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži BiH u njenim naporima ka EU.

Međutim u mišljenju Evropske komisija nedostaje jasna preporuka da Savjet EU odobri status kandidata za BiH. Sve što Evropska komisija ukazuje je da Savjet trebati da odluči "o narednim koracima za ovu zemlju".

 

Ovo je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, gdje su izdate preporuke za otvaranje pregovora o pristupanju.

Preporuke su date u četiri oblasti: demokratija, vladavina prava, temeljna ljudska prava i javna uprava. 

Demokratija: 

1. Osigurati da se izbori sprovode u skladu s evropskim standardima, provedbom OSCE-ovih preporuka i preporuka Venecijanske komisije, osiguravanje transparentnosti finansiranja političkih stranaka i održavanje izbora u Mostaru.

2. Osigurati rezultate u radu na svim nivoima Mehanizma koordinacije kada je riječ o EU integracijama, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

3. Osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

4. Temeljno poboljšati institucionalni okvir, uključujući i ustavni nivo, kako bi se: 

a) Osigurala pravna sigurnost raspodjele nadležnosti na svim nivoima vlasti, 

b) Uvela klauzula koja bi državi nakon pristupanja omogućila privremeno ostvarivanje nadležnosti drugih nivoa vlasti s ciljem sprečavanja kršenja pravne stečevine EU

c) Garantovala nezavisnost pravosuđa (uključujući i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH) 

d) Reformisao Ustavni sud, uključujući rješavanje pitanja međunarodnih sudija i osigurati provedbu odluka Ustavnog suda

e) Garantovala pravna sigurnost, uključujući uspostavljanje pravosudnog tijela kojem je povjereno osiguranje dosljednog tumačenja zakona u cijeloj Bosni i Hercegovini

f) Osigurala jednakost i nediskriminacija građana, osobito rješavanjem presude Evropskog suda za ljudska prava (Sejdić-Finci)

g) Osiguralo da se sva upravna tijela, kojima je povjerena provedba pravne stečevine, temelje samo na profesionalizmu i uklanjanju prava veta u donošenju odluka, u skladu s pravnom stečevinom.

5. Poduzeti konkretne korake za promicanje okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevladalo naslijeđe rata. 

Vladavina prava: 


6. Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa donošenjem novog zakonodavstva o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i sudovima Bosne i Hercegovine u skladu s evropskim standardima.

7. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam, posebno putem:

a) usvajanja i provedbe zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti "zviždača"

b) osiguravanja učinkovitog funkcionisanja i koordinacije antikorupcijskih tijela

c) usklađivanja zakonodavstva i ojačavanja kapaciteta za javne nabavke

d) osiguravanja učinkovite saradnje između tijela za provedbu zakona i tužilaštava

e) demonstriranja napretka u uspostavljanju evidencije o proaktivnim istragama, potvrđenim optužnicama, krivičnim progonima i konačnim presudama protiv organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou

f) depolitiziranja i restrukturiranja javnih preduzeća i osiguravanja transparentnosti privatizacijskih procesa.

8. Osiguravanje učinkovite koordinacije, na svim nivoima, upravljanje granicama i sposobnost upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcionisanja sistema azila

 

Ljudska prava:


9. Jačati zaštitu prava svih građana, posebice osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova.

10. Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, osobito (a) ukidanjem smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske i (b) odrediti nacionalni preventivni mehanizam protiv mučenja i zlostavljanja.

11. Osigurati podsticajno okruženje za civilno društvo, osobito poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja.

12. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebice putem: (a) osiguravanja odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima i (b) osiguravanja finansijske održivosti sistema javnog emitiranja.

13. Poboljšati zaštitu i uključivanje ranjivih grupa, posebno osoba s invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražitelja azila, kao i raseljenih osoba i izbjeglica u skladu s ciljem potpunog sprovođenja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Reforme javne uprave:

14. Dovršiti bitne korake u reformi javne uprave u cilju poboljšanja cjelokupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizovane državne službe