POČETAK RADOVA: Regionalni centar za liječenje malignih bolesti (FOTO)

UKC RS

29. juni 2022, 10:32

Foto: BUKA

Konstantni rast malignih bolesti u Republici Srpskoj i nedovoljni kapaciteti bolničkog smještaja na cijelom području, doveli su do potrebe izgradnje i opremanja novog objekta namijenjenog pružanju zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti. Rad na ovom objektu počeo je danas.

Cilj ovog projekta je formiranje regionalnog centra za liječenje malignih bolesti unutar UKC Republike Srpske, koji će služiti kao centar za smještaj pacijenata na dužem liječenju kao i dijagnostički centar sa adekvatnim kapacitetima za dnevno liječenje pacijenata.

Za novi objekat je namijenjena lokacija na istočnoj padini UKC Republike Srpske. Objekat će biti okružen postojećim objektima Klinike za ginekologiju i akušerstvo sa zapadne strane i Klinike za infektivne bolesti sa sjeverne strane, a sa južne i jugoistočne strane su planirani objekti Medicinskog fakulteta i Medicinske škole.

Objekat će raspolagati sa 370 kreveta za duži smještaj i to: Onkologija (190 ležaja), Hematologija (90 ležaja) i Palijativa (90 ležaja) za smještaj onih pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti. Takođe, u objektu je predviđeno 50 kreveta za dnevni smještaj pacijenata i to: 25 za Onkološku kliniku i 25 za Hematološku kliniku .

Objekat je spratnosti suteren+prizemlje +4 sprata, gabarita od 30m x 65m. Bruto površina je 10 852,02m2 , neto površina je 9 267,58m2. U suterenu je predviđena dnevna bolnica i prijemno dijagnostički blok Odjeljenja hematologije. Dio suterena objekta je predviđen za tehničke prostorije. Suteren objekta će sadržavati terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i aplikaciju terapije, glavni hol suterena i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju i tehničku zonu gdje su takođe smješteni azotni tankovi za čuvanje matičnih ćelija. Na nivou suterena formirana je topla veza sa sjevernim krilom u Centralnom medicinskom bloku.

U prizemlju je predviđena dnevna bolnica i prijemno dijagnostički blok odjeljenja onkologije. Prizemlje objekta sadrži terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i aplikaciju terapije, glavni hol prizemlja i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju.

Spratovi su predviđeni za smještaj pacijenata i to 1. sprat za pacijente hematologije, 2 i 3. sprat za pacijente odjeljenja onkologije, dok 4. sprat je odjeljenje palijativne njege sa intezivnom njegom. Uz ove kapacitete predviđen je adekvatan broj ljekarskih, specijalističkih i ostalih prostorija namijenjenih za rad i boravak osoblja.

Predviđen je adekvatan broj ulaza prema sadržajima i potrebama funkcionalnog razdvajanja korisnika i adekvatan broj evakuacionih izlaza, kao i topla veza sa objektom sjevernog krila centralnog bloka kliničkog centra. Vertikalna komunikacija je planirana da se odvija liftovima i stepeništima, sa zasebnim liftovima je planiran prevoz posjetilaca i pacijenata. Objekat je projektovan tako da osobe sa posebnim potrebama mogu da pristupe svakom prostoru u objektu i oko objekta.

Rok izgradnje objekta je 29.3.2025. godine.