<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Federalno ministarstvo zdravstva: Budžet Federacije u deficitu, nema sredstava za Fond solidarnosti

Više od hiljadu građana Federacije među kojima i 455 žena oboljelih od karcinoma dojke mjesecima čekaju besplatne lijekove. No, nema naznaka da bi neophodne terapije mogli dobiti jer entitet Federacija nema novca.

18. septembar 2023, 2:41

Naime, besplatne terapije bi trebalo da se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti kojim upravlja Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Fond se finansira jednim dijelom od tranše Vlade Federacije, a jednim dijelom kroz doprinose za zdravstveno osiguranje.

„Iz ovog fonda financira se i nabava skupih lijekova sukladno Odluci o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a što podrazumijeva i nabavu citostatika za liječenje malignih oboljenja. Fond solidarnosti se financira sredstvima prikupljenim po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i sredstvima Federalnog proračuna. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u ovaj fond alociraju se sredstva prikupljena po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, i to po stopi izdvajanja koju za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Vlada Federacije BiH“, rekli su za Buku iz federalnog ministarstva zdravstva.

Stopa izdvajanja iz doprinosa za zdravstveno osiguranje za namjene federalnog fonda solidarnosti od 2013. do 2023. godine iznosi 10,2%.

To podrazumijeva da se dio doprinosa zdravstvenog osiguranja u iznosu od 10,2% uplaćuje na poseban račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, za potrebe federalnog fonda solidarnosti. Isti iznos mora se uplaćivati iz budžeta Federacije. No, vlasti godinama ne poštuju ovu zakonsku obavezu. Iz Ministarstva kažu kako ovu zakonsku obavezu nisu mogli ispoštovati.

„Iz razloga stalno prisutne deficitarnosti sredstava Federalnog proračuna. Do sada je ovo izdvajanje na godišnjoj razini iznosilo oko 20% od propisane zakonske obveze“, rečeno je za Buku iz Ministarstva.

Dodaju da se prilikom pripreme budžetskog zahtjeva za svaku fiskalnu godinu moralo vodili računa i o Instrukcijama za izradu Budžeta Federacije BiH utvrđene od strane Federalnog ministarstva finansija kojima se utvrđuje gornja granica za budžetskog korisnika, a koja nije podrazumijevala finansiranje fonda solidarnosti shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

„Iz izloženog slijedi da se i zakonska obveza Vlade Federacije BiH u pogledu planiranja financijskih sredstava, kao i izvršavanja financijskih sredstava za namjene federalnog fonda solidarnosti, mora promatrati i u kontekstu odredbe članka 105. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je legis specialis u odnosu na Zakon o zdravstvenom osiguranju u pogledu planiranja transfera Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a koji je sastavni dio Proračuna Federacije BiH“, dodaju iz Ministarstva.

Upozoravaju da se situacija s finansiranjem ovog fonda znatno usložnjava upravo zbog dugogodišnjeg neispunjavanja zakonske obveze Vlade Federacije BiH po pitanju ravnomjernog finansiranja ovog fonda iz Federalnog budžeta, u istom iznosu u kojem se prikupe i sredstva doprinosa. Ministarstvo je o ovom problemu obavijestilo Vladu Federacije i u prošloj godini kada je usvojen Zaključak da se zadužuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da razmotri mogućnosti sukcesivnog i kontinuiranog izdvajanja većeg iznosa finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

„Temeljem ovog zaključka, u proračunu za 2023.godinu, povećan je transfer za fond solidarnosti za 5 milijuna u odnosu na prethodne godine. U tijeku je priprema akta za izradu proračunskog zahtjeva za narednu godinu, kojim će Ministarstvo tražiti povećanje financijskih sredstava za federalni fond solidarnosti, sukladno zahtjevu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a koje bi omogućilo da svi pacijenti blagovremeno ostvare pravo na lijekove i usluge koje se financiraju iz ovog fonda“, zaključuju iz Ministarstva.

Do tada, pacijenti čekaju čudo kako bi se pomjerili sa liste čekanja, a da bi svi dobili besplatan lijek potrebno je najmanje 70 miliona maraka. Broj oboljelih, upozoravaju iz Zavoda, godišnje raste za 30%, pa posebno zabrinjava činjenica da će, bez sistemskog i potpunog rješenja, u budućnosti oboljeli od najtežih bolesti biti prepušteni sami sebi. Moći će se liječiti samo bogati ili oni koji budu imali sreće, da ne završe na listi čekanja. Dok se traljavo traže rješenja, oboljelima je svaki dan bez lijeka izgubljen i korak bliže gubljenju bitke s opakim bolestima.